Twój login

Szybki dostęp do Twojego Portalu Klienta.   

 

Do Portalu Klienta

 

Skontaktuj się z nami!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o faktoringu GRENKE?


Zadzwoń do nas: +48 61 8711 500

 

LEASING

GRENKE oferuje również szybki, prosty i dopasowany do potrzeb Twojej firmy leasing.  Sprawdź go na grenkeleasing.pl

 

Polityka Prywatności

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych informuje o zbieraniu przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez GC Faktoring Polska Sp.z o.o.

 

Ochrona danych osobowych

 

Dbamy o Twoje dane osobowe! Aby w sposób wyczerpujący, czytelny i zrozumiały spełnić obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych wprowadziliśmy informację o danych osobowych w kilku wariantach. Każdy z wariantów informacji jest przygotowany rodzajowo dla konkretnej grupy podmiotów / osób, których dane osobowe przetwarzamy – faktorant / wnioskodawca (przedsiębiorca wnioskujący o zawarcie umowy faktoringowej i jego reprezentanci oraz faktorant który zawarł z nami umowę faktoringową i jego reprezentanci), odbiorca (kontrahent/klient faktoranta będący podmiotem zgłoszonym jako odbiorca do faktoringu, czyli dłużnik z wystawianych przez faktoranta faktur), kontrahent (firma współpracująca z nami inaczej niż jako storna umowy faktoringowej), poręczyciel (osoba poręczająca za zobowiązania faktoranta), kandydat do pracy (uczestnik procesu rekrutacyjnego albo osoba która po prostu przesłała nam swoje CV / zgłoszenie rekrutacyjne), użytkownik (użytkownik niniejszej strony Internetowej).

 

Prosimy o zapoznanie się z dedykowanym dla Państwa dokumentem:

 

Informacja o danych osobowych – FAKTORANT / WNIOSKODAWCA

 

Poniższy komunikat informuje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez GC Faktoring Polska Sp. z o.o. (dalej także jako: „Spółka”; „GC Faktoring”, „Administrator”, „Grenke”). Ta wersja informacji jest przeznaczona dla:

 • przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy faktoringowej i jego reprezentantów (np. członek zarządu, prokurent, pełnomocnik);
 • klienta tj. faktoranta który zawarł z nami umowę faktoringową (przedsiębiorcy) i jego reprezentantów (np. członek zarządu, prokurent, pełnomocnik);

 

Poniższa informacja dotyczy sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych oraz Pana/Pani praw w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych oraz z kim mogę się skontaktować w sprawie danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych jest:

GC Faktoring Polska Sp. z o.o.

ul. Abpa A. Baraniaka 88C, 61-131 Poznań

KRS 0000642184; NIP: 7773270550

Tel: +48 61 8711 500

Email: ochronadanych@grenkefaktoring.pl

 

Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych. Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu.

 

Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych co jest wynikiem uprzednio przeprowadzonej w tymże zakresie analizy. Powyższe w żaden sposób nie zmienia faktu, iż dbamy o dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO i z zachowaniem należytej staranności właściwej dla rodzaju świadczonych przez nas usług. 

 

2. Dane osobowe – przetwarzane, źródła, kategorie.

 

GC Faktoring pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane. GC Faktoring informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy faktoringowej, a także wywiązania się przez Spółkę z obowiązków prawnych, w tym związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Bez dostępu do danych nie mamy możliwości nawiązania współpracy czy też świadczenia usług.

 

Wyrażenie przez osobę, której dane dotyczą dodatkowych (fakultatywnych) zgód następuje poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury mającej na celu umożliwienie skorzystania z produktów lub usług oferowanych przez GC Faktoring.

 

GC Faktoring przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne osoby (np. imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia,  numer i seria dokumentu tożsamości, numer PESEL);
 • Dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, adres działalności gospodarczej);
 • Dane identyfikujące (np. informacje z dowodu tożsamości);
 • Dane uwierzytelniające (np. wzór podpisu);
 • Dane o zobowiązaniach, dane finansowe, dane o sytuacji gospodarczej (np. dane dot. wyników finansowych przedsiębiorcy);
 • Dane o obrotach i transakcjach na rachunkach bankowych;
 • Dane o stanie cywilnym i ustroju majątkowym małżeńskim;
 • Dane ogólnodostępne ze źródeł rejestrowych (np. z wywiadowni gospodarczej, KRS on-line, akt tradycyjnych KRS, Krajowego Rejestru Zadłużonych itp.);
 • Dane dla Portalu Faktoringowego GRENKE (factoring.grenkeonline.com) (np. nazwa użytkownika, hasło, zgłaszane faktury VAT, raporty dzienne, saldo, dokumenty WZ itp.).

 

3.  Dlaczego przetwarzamy dane osobowe (cel ich przetwarzania) oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ?

 

GC Faktoring Polska przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w RODO realizując poniższe cele:

 

a. w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy faktoringowej i świadczenia usług faktoringowych naszym klientom i w celu określenia zdolności finansowej (faktoringowej) na podstawie wniosku faktoringowego (przed podpisaniem umowy faktoringowej).  Dane przetwarzane są także w celu prowadzenia korespondencji za pomocą formularza e-mail i/lub adresów e-mail z których korzysta Administrator i osoby przez niego zatrudnione – w zakresie bieżącego kontaktu, informacji o ofercie, procesu zawierania umowy, udzielania odpowiedzi na zapytania w tym w sprawie świadczonych usług, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółkę, rozpatrywania skarg na jakość świadczonych usług, prowadzenia windykacji itp. Dane będą również przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z Portalu Faktoringowego GRENKE i jego funkcjonalności dla użytkowników.

 

b. w celach archiwalnych i statystycznych, w tym statystyki, archiwizowania i raportowania wewnętrznego, rozwoju i udoskonalania usług i systemów wspierających, a także zapewnienia rozliczalności przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

c. w celu marketingu własnych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

d. na podstawie udzielonych dodatkowych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

Dotyczy to sytuacji kiedy udzielił(a) Pan/Pani dodatkowej zgody na przetwarzanie danych dla konkretnych celów (np. przekazywanie danych dla celów marketingowych albo otrzymywanie newslettera). Zgoda taka może być cofnięta w każdej chwili. Jeśli życzy sobie Pan/Pani cofnąć zgodę, prosimy o kontakt z Administratorem w dowolny sposób (e-mail, telefon, pismo na adres Spółki). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody tj. wywołuje skutki od momentu złożenia oświadczenia.

 

e. w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora - podatkowych,  sprawozdawczych oraz związanych z zapobieganiem oszustwom a także  przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust.1 lit. c RODO).

W szczególności należy pamiętać, iż Spółka jest traktowana jako instytucja finansowa, co czyni ją „instytucją obowiązaną” w rozumieniu ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na Spółce ciąży zatem szereg obowiązków wynikających z ww. ustawy. Jednocześnie Spółka pozostaje uprawniona i zobowiązana do weryfikacji tożsamości faktoranta, a także ustalenia beneficjenta rzeczywistego faktoranta oraz oceny czy nie stanowi on osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP).

 

f. w celu rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i zabezpieczania roszczeń, obrony przed roszczeniami, wykrywania nadużyć i zapobiegania ich występowaniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

4. Jak długo przetwarzane są/będą dane osobowe?

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy faktoringowej, realizacji usługi, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W szczególności: (i) w przypadku nie zawarcia umowy faktoringowej – przez okres jednego roku od dnia zakończenia negocjacji w tym zakresie, (ii) w przypadku zawarcia umowy faktoringowej – przez czas trwania umowy i okres przedawnienia roszczeń po jej rozwiązaniu. Jeżeli podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda – wówczas dane nie będą przechowywane po wycofaniu tej zgody dla celów na które zgoda była udzielona.

 

5. Kto może otrzymać moje dane osobowe? (odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające)

 1. Instytucje publiczne – jeśli istnieje obowiązek wynikający z przepisów prawnych;
 2. Biura Informacji Gospodarczej, wywiadownie gospodarcze itp. – w celu oceny zdolności faktoringowej / płatniczej;
 3. GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden w Niemczech – w celu oceny ryzyka,  świadczenia usług wsparcia technicznego, rozwijania, utrzymywania i obsługi systemów teleinformatycznych Spółki;        
 4. Podmioty świadczące usługi ubezpieczenia należności objętych faktoringiem;
 5. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania przelewów, zwrotów itp.;
 6. GRENKELEASING sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - wyłącznie na podstawie dodatkowych i dobrowolnych zgód;
 7. Podmioty świadczące dla Spółki albo w jej imieniu usługi: prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, windykacyjne, detektywistyczne, kurierskie/pocztowe – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych;

 

6. Czy moje dane są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

 

Dane zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych tylko w sytuacji kiedy:

 • Jest to niezbędne  w celu świadczenia usługi zgodnie z Pana/Pani dyspozycją (np. dokument cesji należności, polecenie przelewu itp.),
 • Jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, lub
 • Udzielił(a) Pan/Pani specjalnej zgody by przekazać dane.

 

Dane nie są przekazywane poza EOG.

 

7. Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, chyba że zostanie wyrażona zgoda w tym zakresie. Spółka nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

8. Jakie prawa przysługują mi w zakresie ochrony danych?

 

Każda osoba (tj. faktorant, jego reprezentant / upoważniony przedstawiciel) ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,
 6. przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualne dane kontaktowe są dostępne na stronie Internetowej https://uodo.gov.pl/).

 

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi no wskazane w punkcie 1 informacji dane kontaktowe.

 

Informacja o danych osobowych – ODBIORCA

 

Poniższy komunikat informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez GC Faktoring Polska Sp. z o.o. (dalej także jako: „Spółka”, „GC Faktoring”, „Administrator”). Ta wersja informacji jest przeznaczona dla odbiorcy (kontrahenta) zgłoszonego przez faktoranta do umowy faktoringowej - przedsiębiorcy i jego reprezentantów (np. członka zarządu/prokurenta/osoby upoważnionej do kontaktów)bowiem na skutek zawarcia przez cedenta (faktoranta) umowy faktoringowej z GC Faktoring staliśmy się wierzycielem, a Państwa firma stała się dłużnikiem z wystawianych przez cedenta (faktoranta) faktur VAT.

 

Poniższa informacja dotyczy sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych oraz Państwa praw w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych oraz z kim mogę się skontaktować w sprawie danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych jest:

GC Faktoring Polska Sp. z o.o.

ul. Abpa A. Baraniaka 88C, 61-131 Poznań

KRS 0000642184; NIP: 7773270550

Tel: +48 61 8711 500

Email: ochronadanych@grenkefaktoring.pl

 

Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych. Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu.

 

Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych co jest wynikiem uprzednio przeprowadzonej w tymże zakresie analizy. Powyższe w żaden sposób nie zmienia faktu, iż dbamy o dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO i z zachowaniem należytej staranności właściwej dla rodzaju świadczonych przez nas usług.

 

2. Dane osobowe – przetwarzane, źródła, kategorie.

 

GC Faktoring uzyskała Państwa dane od cedenta (faktoranta), przy czym większość z nich to dane publicznie dostępne – wynikające z rejestru przedsiębiorców (KRS/CEiDG).

 

Podanie danych osobowych właściciela firmy/pracownika upoważnionego do kontaktu (na dokumencie zawiadomienia o cesji należności) ma charakter dobrowolny, aczkolwiek będzie stanowiło znaczące ułatwienie w zakresie bieżących kontaktów w relacji GC Faktoring – Państwa firma (zwłaszcza w zakresie potwierdzania salda zadłużenia i faktur, płatności za faktury, monitorowania należności itp.)

 

GC Faktoring uzyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane.

GC Faktoring przetwarza następujące kategorie danych osobowych Państwa firmy:

 • Dane identyfikacyjne firmy (np. adres, firma, NIP, REGON, KRS);
 • Dane kontaktowe firmy (np. adres działalności gospodarczej, numery telefonu, adresy email itp.);
 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktu (np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, e-mail służbowy, telefon służbowy);
 • Dane dotyczące wierzytelności objętych cesją na rzecz GC Faktoring jako faktora (cesjonariusza): m.in. dane z faktur VAT i dokumentów WZ wystawianych przez cedenta (faktoranta), dane z bieżącej korespondencji w relacji GC Faktoring z Państwa firmą;
 • Dane finansowe – zwłaszcza powszechnie dostępne (np. z poziomu Portalu ekrs.ms.gov.pl, mf.gov.pl i innych), a także numer rachunku bankowego, dane o obrotach z cedentem (faktorantem) i inne;
 • Dane ogólnodostępne ze źródeł rejestrowych (np. z wywiadowni gospodarczej, KRS on-line, akt tradycyjnych KRS, Krajowego Rejestru Zadłużonych itp.).

 

3. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe (cel ich przetwarzania) oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ?

 

GC Faktoring Polska przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w RODO realizując poniższe cele:

 

a. w celu realizacji cesji wierzytelności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji cesji wierzytelności i stosunku zobowiązaniowego wynikającego z wystawianych przez cedenta (faktoranta) faktur VAT i innych dokumentów rozliczeniowych, w tym m.in. w celu potwierdzania faktury VAT, wierzytelności, salda zadłużenia, rozliczeń, wykonywania wszelkich innych uprawnień wierzyciela wobec dłużnika;

 

b. w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora - podatkowych,   sprawozdawczych oraz związanych z zapobieganiem oszustwom a także  przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust.1 lit. c RODO).

W szczególności należy pamiętać, iż Spółka jest traktowana jako instytucja finansowa, co czyni ją „instytucją obowiązaną” w rozumieniu ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na Spółce ciąży zatem szereg obowiązków wynikających z ww. ustawy.

 

c. w celu wykonywanie uprawnień wierzyciela, w tym tzw. czynności zachowawczych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Państwa firmą a GC Faktoring, w tym windykacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 

4. Jak długo przetwarzane są/będą dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia niespłaconej wierzytelności tj. najpóźniej do czasu jej całkowitego wygaśnięcia albo przedawnienia roszczeń. Co do zasady jest to okres 3 lat od terminu płatności faktury (zob. art. 118 kodeksu cywilnego), ale okres ten może ulec wydłużeniu (zob.: np. art. 123 kodeksu cywilnego).

 

5. Kto może otrzymać dane osobowe? (odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające)

 

 1. Instytucje publiczne – jeśli istnieje obowiązek wynikający z przepisów prawnych;
 2. Biura Informacji Gospodarczej, wywiadownie gospodarcze itp. – w celu oceny zdolności płatniczej dla przyznania tzw. sublimitu faktoringowego;
 3. GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden w Niemczech – w celu oceny ryzyka,  świadczenia usług wsparcia technicznego, rozwijania, utrzymywania i obsługi systemów teleinformatycznych Spółki;        
 4. Podmioty świadczące usługi ubezpieczenia należności objętych faktoringiem;
 5. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania przelewów, zwrotów itp.;
 6. Podmioty świadczące dla Spółki albo w jej imieniu usługi: prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, windykacyjne, detektywistyczne, kurierskie/pocztowe – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
  Administrator wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych;

 

6. Czy dane są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

 

Co do zasady nie. Dane mogą być przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych tylko w sytuacji kiedy:

(1) jest to niezbędne  dla wykonania celów wskazanych w punkcie 3 (np. cesja zagraniczna i związane z tym polecenia przelewów zagranicznych itp.), (2) jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, lub (3) udzielili Państwo specjalnej zgody by przekazać dane.

 

Dane nie są przekazywane poza EOG.

 

7. Czy dane osobowe są profilowane?


Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, chyba że zostanie wyrażona zgoda w tym zakresie. Spółka nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

8. Jakie prawa przysługują mi w zakresie ochrony danych?


Każda osoba (w tym odbiorca, jego reprezentanci, upoważnieni pracownicy) ma prawo do:

 

 1. dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,
 6. przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualne dane kontaktowe są dostępne na stronie Internetowej https://uodo.gov.pl/).

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi no wskazane w punkcie 1 informacji dane kontaktowe. 

 

Informacja o danych osobowych – KONTRAHENT

 

Poniższy komunikat informuje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych przez GC Faktoring Polska Sp. z o.o. (dalej także jako: „Spółka”, „GC Faktoring”, „Administrator”, „Grenke”). Ta wersja informacji jest przeznaczona dla przedsiębiorcy będącego kontrahentem GC Faktoring (i jego reprezentantów) – związanego z GC Faktoring inną umową niż umowa faktoringowa, lub innym stosunkiem świadczenia usług. W szczególności niniejsza informacja dotyczy sytuacji gdy GC Faktoring zawarła umowę na wzorze umownym opracowanym przez kontrahenta, bez faktycznych możliwość włączenia w jego treść załącznika w postaci własnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Poniższa informacja dotyczy sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych oraz Pana/Pani praw w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych oraz z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych jest:

GC Faktoring Polska Sp. z o.o.

ul. Abpa A. Baraniaka 88C, 61-131 Poznań

KRS 0000642184; NIP: 7773270550

Tel: +48 61 8711 500

Email: ochronadanych@grenkefaktoring.pl

 

Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych. Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu.

 

Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych co jest wynikiem uprzednio przeprowadzonej w tymże zakresie analizy. Powyższe w żaden sposób nie zmienia faktu, iż dbamy o dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO i z zachowaniem należytej staranności właściwej dla rodzaju świadczonych przez nas usług.

 

2. Dane osobowe – przetwarzane, źródła, kategorie.

 

GC Faktoring uzyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane. GC Faktoring informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest konieczne do wykonywania umowy, zwłaszcza kontaktów bieżących, fakturowania itp. Bez dostępu do danych nie mamy możliwości nawiązania współpracy lub świadczenia usług.

GC Faktoring przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe kontrahenta (firma, KRS, NIP, REGON, adres, numer telefonu, adres e-mail itp.);
 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe pracowników kontrahenta wyznaczonych do bieżących kontaktów w spr. wykonywania umowy – np. tzw. opiekuna klienta (imię i nazwisko, służbowe stanowisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail);
 • Dane kontrahenta ogólnodostępne ze źródeł rejestrowych (np. z KRS on-line, CEiDG, rejestru REGON, rejestru podatników czynnych VAT itp.).

 

3. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe (cel ich przetwarzania) oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ?

 

GC Faktoring Polska przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w RODO realizując poniższe cele:

 

a. w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy łączącej GC Faktoring z Państwa firmą – w tym fakturowania, bieżących kontaktów, prowadzenia korespondencji e-mail i telefonicznej za pomocą służbowych adresów i numerów kontaktowych itp.

 

b. w celach archiwalnych i statystycznych, w tym statystyki, archiwizowania i raportowania wewnętrznego, rozwoju i udoskonalania usług i systemów wspierających, a także zapewnienia rozliczalności przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

c. w celu rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i zabezpieczania roszczeń, obrony przed roszczeniami, wykrywania nadużyć i zapobiegania ich występowaniu, windykacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

4. Jak długo przetwarzane są/będą moje dane osobowe?

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez czas trwania umowy, realizacji usługi, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych lub istniejących roszczeń.

 

5. Kto może otrzymać moje dane osobowe? (odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające)

 1. Instytucje publiczne – jeśli istnieje obowiązek wynikający z przepisów prawnych;
 2. GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden w Niemczech  – w celu świadczenia usług wsparcia technicznego, rozwijania, utrzymywania i obsługi systemów teleinformatycznych Spółki;        
 3. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania przelewów itp.;
 4. Podmioty świadczące dla Spółki albo w jej imieniu usługi: prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, kurierskie/pocztowe, windykacyjne – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 5. Administrator wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

 

6. Czy moje dane są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

 

Co do zasady nie. Dane zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych tylko w sytuacji kiedy: (1) jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, lub (2) udzielił(a) Pan/Pani specjalnej zgody by przekazać dane. Dane nie są przekazywane poza EOG.

 

7. Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Spółka nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

8. Jakie prawa przysługują mi w zakresie ochrony danych?

 

Każda osoba (w tym kontrahent, jego reprezentant, osoba upoważniona do kontaktów / opiekun klienta) ma prawo do:

 

 1. dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,
 6. przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualne dane kontaktowe są dostępne na stronie Internetowej https://uodo.gov.pl/).

 

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi no wskazane w punkcie 1 informacji dane kontaktowe.

 

Informacja o danych osobowych – PORĘCZYCIEL

 

Poniższy komunikat informuje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez GC Faktoring Polska Sp. z o.o. (dalej także jako: „Spółka”; „GC Faktoring”, „Administrator”, „Grenke”). Ta wersja informacji jest przeznaczona dla poręczyciela za zobowiązania faktoranta albo reprezentanta faktoranta – zwłaszcza poręczyciela wekslowego.

 

Poniższa informacja dotyczy sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych oraz Pana/Pani praw w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych oraz z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych jest:

GC Faktoring Polska Sp. z o.o.

ul. Abpa A. Baraniaka 88C, 61-131 Poznań

KRS 0000642184; NIP: 7773270550

Tel: +48 61 8711 500

Email: ochronadanych@grenkefaktoring.pl

 

Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych. Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu.

 

Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych co jest wynikiem uprzednio przeprowadzonej w tymże zakresie analizy. Powyższe w żaden sposób nie zmienia faktu, iż dbamy o dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO i z zachowaniem należytej staranności właściwej dla rodzaju świadczonych przez nas usług.

 

2. Dane osobowe – przetwarzane, źródła, kategorie.

 

GC Faktoring pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane. GC Faktoring informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do skutecznego dokonania poręczenia wekslowego i wystawienia deklaracji poręczyciela wekslowego, a także wywiązania się przez Spółkę z obowiązków prawnych, w tym związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

   

GC Faktoring przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia,  numer i seria dokumentu tożsamości, numer PESEL);
 • Dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, adres działalności gospodarczej);
 • Dane identyfikujące (np. informacje z dowodu tożsamości);
 • Dane uwierzytelniające (np. wzór podpisu);
 • Dane o zobowiązaniach, dane finansowe, dane o sytuacji gospodarczej (np. dane dot. wyników finansowych);
 • Dane o stanie cywilnym i ustroju majątkowym małżeńskim;
 • Dane ogólnodostępne ze źródeł rejestrowych (np. z wywiadowni gospodarczej, KRS on-line, akt tradycyjnych KRS, Krajowego Rejestru Zadłużonych itp.).

 

3. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe (cel ich przetwarzania) oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ?

 

GC Faktoring Polska przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w RODO realizując poniższe cele:

 

a. w celu wykonywania umowy (stosunku) poręczenia wekslowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane osobowe przetwarzane są w celu oceny zdolności (przydatności) płatniczej poręczyciela dla udzielenia poręczenia za zobowiązania faktoranta/reprezentanta faktoranta oraz udzielenia tego poręczenia (w tym wystawienia deklaracji poręczyciela wekslowego) oraz jego wykonywania (w tym ewentualnej korespondencji – np. zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązań przez faktoranta / wezwanie do wykupu weksla itp.).

 

b. w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora - podatkowych,   sprawozdawczych oraz związanych z zapobieganiem oszustwom a także  przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust.1 lit. c RODO).

W szczególności należy pamiętać, iż Spółka jest traktowana jako instytucja finansowa, co czyni ją „instytucją obowiązaną” w rozumieniu ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na Spółce ciąży zatem szereg obowiązków wynikających z ww. ustawy.

 

c. w celu wykonywanie uprawnień wierzyciela, w tym tzw. czynności zachowawczych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią, w tym windykacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

4. Jak długo przetwarzane są/będą moje dane osobowe?

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres istnienia wierzytelności zabezpieczonej poręczeniem wekslowym tj. najpóźniej do czasu jej całkowitego wygaśnięcia (np. rozwiązania umowy faktoringowej i jej całkowitego rozliczenia) albo do czasu przedawnienia roszczeń (jeżeli zadłużenie z umowy faktoringowej nie zostało spłacone).

 

5. Kto może otrzymać moje dane osobowe? (odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające)

 1. Instytucje publiczne – jeśli istnieje obowiązek wynikający z przepisów prawnych;
 2. Biura Informacji Gospodarczej, wywiadownie gospodarcze itp. – w celu oceny zdolności płatniczej;
 3. GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden w Niemczech – w celu oceny ryzyka,  świadczenia usług wsparcia technicznego, rozwijania, utrzymywania i obsługi systemów teleinformatycznych Spółki;        
 4. Podmioty świadczące usługi ubezpieczenia należności objętych faktoringiem;
 5. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania przelewów, zwrotów itp.;
 6. Podmioty świadczące dla Spółki albo w jej imieniu usługi: prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, windykacyjne, detektywistyczne, kurierskie/pocztowe – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.;
 7. Nabywcy wierzytelności objętej poręczeniem wekslowym – w przypadku dokonania indosu wekslowego i/lub zbycia wierzytelności wobec Pana/Pani jako poręczyciela wekslowego. 
  Administrator wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych;

 

6. Czy moje dane są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

 

Co do zasady nie. Dane zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych tylko w sytuacji kiedy: (1) jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, lub (2) udzielił(a) Pan/Pani specjalnej zgody by przekazać dane. Dane nie są przekazywane poza EOG.

 

7. Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Spółka nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

8. Jakie prawa przysługują mi w zakresie ochrony danych?

 

Każda osoba ma prawo do:

 1.  dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,
 6. przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualne dane kontaktowe są dostępne na stronie Internetowej https://uodo.gov.pl/).

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi no wskazane w punkcie 1 informacji dane kontaktowe.

 

Informacja o danych osobowych – KANDYDAT DO PRACY

 

Poniższy komunikat informuje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez GC Faktoring Polska Sp. z o.o. (dalej także jako: „Spółka”; „GC Faktoring”, „Administrator”, „Grenke”). Ta wersja informacji jest przeznaczona dla: kandydata do pracy w GC Faktoring – osoby biorącej udział w procesie rekrutacji albo osoby która przesłała Spółce swoje zgłoszenie rekrutacyjne / CV.

 

Poniższa informacja dotyczy sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych oraz Pana/Pani praw w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych oraz z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych jest:

GC Faktoring Polska Sp. z o.o.

ul. Abpa A. Baraniaka 88C, 61-131 Poznań

KRS 0000642184; NIP: 7773270550

Tel: +48 61 8711 500

Email: ochronadanych@grenkefaktoring.pl

 

Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych. Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu.

 

Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych co jest wynikiem uprzednio przeprowadzonej w tymże zakresie analizy. Powyższe w żaden sposób nie zmienia faktu, iż dbamy o dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO i z zachowaniem należytej staranności właściwej dla rodzaju świadczonych przez nas usług.

 

2. Dane osobowe – przetwarzane, źródła, kategorie.

 

GC Faktoring pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane. GC Faktoring informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie podstawowych danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy kodeksu pracy może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

   

GC Faktoring na potrzeby procesu rekrutacji przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne osoby (np. imię i nazwisko, data urodzenia);
 • Dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, adres do korespondencji);
 • Dane dotyczące wykształcenia;
 • Dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;

 

Spółka może także przetwarzać inne kategorie danych osobowych – wówczas gdy wraz ze zgłoszeniem rekrutacyjnym otrzymała szerszy zakres danych osobowych niż wskazanych powyżej, a ze zgłoszenia wynika wprost albo w sposób dorozumiany (lecz taki aby można było uznać to za zgodę udzieloną wg RODO), że kandydat udzielił zgodę na przetwarzanie także tych dodatkowych danych osobowych. Standardowym przykładem jest załączenie do CV zdjęcia, czego Spółka nie wymaga.

 

3. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe (cel ich przetwarzania) oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ?

 

GC Faktoring Polska przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w RODO realizując poniższe cele:

 

a. w celu  prowadzenia bieżącej rekrutacji pracowników (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22Kodeksu pracy);

 

b. w celu nawiązania z kandydatem stosunku pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w zw. z art. 221 Kodeksu pracy);

 

c. w celu weryfikacji kwalifikacji kandydata do pracy na dane stanowisko. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

d. w celu rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i zabezpieczania roszczeń, obrony przed roszczeniami, wykrywania nadużyć i zapobiegania ich występowaniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

4. Jak długo przetwarzane są/będą moje dane osobowe?

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w przypadku nienawiązania z Panem/Panią stosunku pracy przez okres jednego miesiąca po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

5. Kto może otrzymać moje dane osobowe? (odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające)

 

 1. GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden w Niemczech – w celu oceny ryzyka,  świadczenia usług wsparcia technicznego, rozwijania, utrzymywania i obsługi systemów teleinformatycznych Spółki;        
 2. Podmioty świadczące dla Spółki albo w jej imieniu usługi: prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, kurierskie/pocztowe, HR – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  Administrator wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych;

 

6. Czy moje dane są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

 

Dane nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

7. Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

8. Jakie prawa przysługują mi w zakresie ochrony danych?

 

Każda osoba biorąca udział w procesie rekrutacji ma prawo do:

 

 1. dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,
 6. przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualne dane kontaktowe są dostępne na stronie Internetowej https://uodo.gov.pl/).

 

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi no wskazane w punkcie 1 informacji dane kontaktowe.

 

Polityka bezpieczeństwa i prywatności

 

Niniejszy dokument reguluje politykę prywatności i plików „cookies” serwisu internetowego grenkefaktoring.pl, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: www.grenkefaktoring.pl wraz z dalszymi podstronami. Strona internetowa zarządzana jest przez GC Faktoring Polska Sp. z o.o., ul. Abpa A. Baraniaka 88C, 61-131 Poznań , KRS: 0000642184; NIP: 7773270550, tel: +48 61 8711 500, email: ochronadanych@grenkefaktoring.pl, (dalej także jako “Administrator”, “GC Faktoring Polska”).

 

1. Wstęp

 

W części opisującej politykę prywatności, informujemy o warunkach zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu, zwanych dalej „Użytkownikami”. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.  W zakresie polityki plików cookies, informujemy o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach Użytkowników końcowych. Za Użytkownika końcowego uznaje się osobę fizyczną lub podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb.

 

2. Deklaracja

 

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Użytkowników, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”);
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe Użytkowników były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

3. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej jest:

GC Faktoring Polska Sp. z o.o.

ul. Abpa A. Baraniaka 88C, 61-131 Poznań

KRS 0000642184; NIP: 7773270550

Tel: +48 61 8711 500

Email: ochronadanych@grenkefaktoring.pl

 

4. Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w celu:

 

a) prowadzenia korespondencji za pomocą formularza e-mail i/lub adresów e-mail z których korzysta Administrator (z domeny @grenkefaktoring.pl) – w zakresie bieżącego kontaktu, informacji o usługach faktoringu i naszej ofercie, udzielania odpowiedzi na zapytania, w tym w sprawie pomocy technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, dążenie do zawarcia umowy, względnie realizacja usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

b) realizacji umowy, zamówienia, usługi albo innego celu który GC Faktoring dla Ciebie realizuje. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

c) dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

d) dostosowania zawartości Serwisu do Twoich potrzeb i zainteresowań. W tym celu w Serwisie wykorzystywane są pliki cookies, które pozwalają na zapamiętywanie Twoich preferencji dotyczących umieszczonych w Serwisie treści, modyfikowanie ich wyświetlania oraz ich aktualizowanie względem Twoich potrzeb i oczekiwań. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Przetwarzamy również dane osobowe w innych celach, ale wówczas gdy jesteś np. naszym kontrahentem, klientem, faktorantem. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć na specjalnej podstronie: www.grenkefaktoring.pl/RODO.

 

5. Zakres przetwarzanych danych

 

Zakres przetwarzanych danych zależy od ww. celu oraz tego jakie dane nam przekazałeś/aś. Dla przykładu dane osobowe przetwarzane przy korespondencji e-mail obejmują te dane które nam podasz (np. imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail);

 

6. W jaki sposób moje dane są przetwarzane kiedy korzystam ze strony internetowej GC Faktoring Polska?

 

a. Dane Użytkownika strony internetowej:

 

Za każdym razem, gdy użytkownik ma dostęp do strony lub pliku, dane o tych procesach zapisywane są w pliku dziennika systemowego. Dane te są gromadzone wyłącznie dla celów technicznych i statystycznych.
Przechowywane są następujące informacje: 

 • Nazwa otwieranego pliku,
 • Używane urządzenie końcowe,
 • Data i godzina jego otwarcia,
 • Strefa czasowa,
 • Ilość przekazanych danych,
 • Powiadomienie czy próba uzyskana dostępu do pliku powiodła się,
 • Typ przeglądarki
 • Opis używanego systemu operacyjnego,
 • Domena żądająca informacji,
 • Adres IP użytkownika.

 

b. Formularz kontaktowy

 

Jeśli skontaktujesz się za pomocą formularza kontaktowego na stronie GC Faktoring Polska - wówczas przetwarzamy dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą formularza. Wszystkie dane zostają usunięte zaraz po realizacji/udzieleniu odpowiedzi na zapytanie złożone przez formularz kontaktowy. Nie dotyczy to danych, które GC Faktoring Polska ma obowiązek przechowywać z tytułu przestrzegania przepisów prawa albo przechowa je z uwagi na ryzyko roszczeń, albo ciąg korespondencji nie został zakończony.

 

c. Pliki cookies

 

Strona internetowa korzysta z plików cookies, czyli plików tekstowych zapisywanych na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę;

 • sesyjne pliki cookies: niezbędne do korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych stronie, w tym m.in. do logowania i dostępu do zamkniętych części strony,
 • trwałe pliki cookies: pozwalające na zapisywanie preferencji Użytkownika strony oraz dostosowywania działań strony do preferencji Użytkownika, w tym m.in. pozwalające na zapamiętywanie informacji na temat komunikatów wyświetlanych Użytkownikowi podczas korzystania ze strony,
 • analityczne pliki cookies: pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkownika dla celów optymalizacji działania strony. Aktualnie wykorzystywane jest narzędzie PIWIK.

 

Użytkownik może w każdym czasie zablokować korzystanie przez stronę  z plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Przy czym zablokowanie plików cookies może oznaczać brak dostępu Użytkownika do niektórych z usług dostępnych na stronie.

 

d. PIWIK.

 

W celu optymalizacji działania naszej strony internetowej korzystamy z narzędzia PIWIK. Twój adres IP przed zapisaniem go na naszym serwerze zostanie skrócony. PIWIK korzysta z plików cookie zapisywanych na komputerach użytkowników i umożliwia analizę sposobu korzystania ze strony  przez jej użytkowników. W tym celu mogą być tworzone anonimowe  profile użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony  są przechowywane na naszym serwerze i nie są przekazywane stronom trzecim.

 
 

e. Filmy YouTube dostępne na naszej stronie

 

Na naszej stronie internetowej  umieszczamy filmy prezentujące produkty i usługi GC Faktoring Polska  z  serwisu YouTube. Są one przechowywane na www.youtube.com i można je oglądać bezpośrednio na naszej stronie internetowej. 
Jeśli odtworzysz video z YouTube osadzone na naszej stronie internetowej, YouTube otrzyma o tym powiadomienie. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy masz konto YouTube, na które się zalogowałeś/-łaś, czy nie. Jeśli jesteś zalogowany w Google, dane zostaną bezpośrednio przypisane do Twojego konta. Jeśli nie chcesz, aby dane były powiązane z Twoim profilem YouTube, musisz się wylogować z niego przed odtworzeniem filmu na naszej stronie internetowej.  YouTube przechowuje Twoje dane jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów marketingowych, badań rynkowych i/lub ulepszania swojej strony internetowej. Twoje dane są zbierane (nawet jeśli nie jesteś zalogowany/a) szczególnie po to, by dostarczyć Ci spersonalizowane reklamy i powiadomić innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. W celu uzyskania dodatkowych  informacji na temat zakresu, celu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube zapoznaj się z Polityką prywatności na stronie  https://policies.google.com/privacy. Polityka prywatności Google zawiera również więcej informacji na temat prawa do cofnięcia zgody i konfiguracji przeglądarki w celu ochrony prywatności. 

  

7. Jak długo moje dane są przechowywane?

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo jak jest to konieczne:

 • w celu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe – przez czas nie dłuższy niż 3 miesiące chyba że zachodzi ryzyko ewentualnych roszczeń (wówczas nie dłużej niż rok),
 • W celu nawiązania współpracy – na czas negocjacji warunków współpracy i przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (nie dłużej niż rok),
 • W celu wypełniania obowiązków prawnych – do czasu ustania tych obowiązków.

 

8. Powierzenie i udostępnienie danych osobowych

 

W zależności jakie dane nam udostępniłeś/aś oraz z jakich usług korzystasz, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty:

 

 1. świadczące usługi z bieżącą działalnością Administratora, zwłaszcza związane z utrzymaniem strony internetowej i usług jej towarzyszących;
 2. GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden w Niemczech – w celu oceny ryzyka,  świadczenia usług wsparcia technicznego, rozwijania, utrzymywania i obsługi systemów teleinformatycznych Spółki;       
 3. świadczące dla Administratora usługi prawne, pocztowe/kurierskie.

Na mocy stosownych porozumień, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

 

9.  Jakie prawa przysługują mi w zakresie ochrony danych?

 

Każda osoba ma prawo do:

 

 1. dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,
 6. przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualne dane kontaktowe są dostępne na stronie Internetowej uodo.gov.pl/).

 

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi no wskazane w punkcie 3 informacji dane kontaktowe.

 

10.  Zmiany Polityki Prywatności

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

 

11.  Kontakt i zgłoszenia

 

Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Użytkowników i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych: 

 

GC Faktoring Polska Sp. z o.o.

ul. Abpa A. Baraniaka 88C, 61-131 Poznań

Tel: +48 61 8711 500

Email: ochronadanych@grenkefaktoring.pl

 

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu.